Patienten sökte vård för buksmärtor våren 2018, men CT-röntgen visade ingenting. På hösten återkom patienten med andningssvårigheter och vid eftergranskning av röntgenbilderna som togs under våren upptäcktes lungcancer. Därmed fördröjdes behandlingen i ett halvår.

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen som har medfört en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Därmed avslutas ärendet och IVO vidtar inte några ytterligare åtgärder.